Złożenie wniosku do urzędu

Złożony wniosek wraz z dokumentacją służą faktorowi do wnikliwej oceny tzw. zdolności faktoringowej faktoranta i dłużnika. Ocena ta przypomina nieco analizę kredytową, wniosek o faktoring podlega bowiem ocenie formalnej i merytorycznej.

Z punktu widzenia formalnego faktor bada jakość złożonych przez fak- toranta dokumentów, a przede wszystkim: • kompletność dokumentacji, • oryginalność dokumentów oraz termin ich ważności,

• kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosku oraz opatrzenie go datą i podpisem faktoranta, • okoliczność, czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz faktoranta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>