Zawody, które wykazują równowagę

b) zawody, które wykazują równowagę, na które nie będzie wzrostu zapotrzebowania, a relacja powyższa zbliża się do jedności lub nieco przekracza jedność c) zawody nadwyżkowe, gdzie relacja powyższa jest znacznie niższa od jedności.

Opracowane informacje powinny być przekazywane lokalnym władzom oświatowym, szkołom i uczelniom oraz kuratorium oświaty. Powinny być także podstawą projektowania kursów szkoleniowych dla bezrobotnych, które są finansowane przez powiatowe urzędy pracy. Władze oświatowe oraz dyrekcje szkół powinny przeanalizować wyniki montoringu i rozważyć potrzebę korekty poziomu struktury i treści kształcenia zawodowego. System informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz o przewidywanej liczbie absolwentów nie ma charakteru nakazu lub dyrektywy. Koordynacja oparta jest jedynie na przepływie użytecznych informacji między sferą rynku pracy a sferą kształcenia zawodowego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu do roku 2001 nie był prowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Impulsem do opracowania pierwszego katalogu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i wykazujących równowagę na lokalnym rynku pracy był mój udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna w ramach projektu „AGROALTERNATYWA MAZOWSZE 2000” Część II – Usługa Nr 10: „Opracowanie oraz wdrożenie programu doradczego dla samorządów powiatowych w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy”, które odbywało się w czerwcu 2001 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>