Zasady postępowania przy zawieraniu umowy faktoringu

Decyzja przedsiębiorstwa dotycząca wykorzystania faktoringu w dzia-łalności gospodarczej musi być poprzedzona przeprowadzeniem wnikliwego rachunku ekonomicznego, który wskaże na opłacalność takiej decyzji, w odniesieniu do konkretnego przypadku lub czasu. Dodatkowo, ważne jest dokonanie analizy porównawczej kredytu bankowego oraz możliwości sko-rzystania z innych źródeł zdobywania środków finansowych, przede wszyst-kim z punktu widzenia dostępności, kosztu oraz wyników ekonomicznych (np. wzrost rentowności kapitału). Zatem, w początkowym etapie decyzyjnym główną rolę odgrywa uzyskanie możliwie pełnych i dokładnych informacji o sytuacji prawnej i gospodarczej wszystkich stron umowy, sytuacji na rynku finansowym (dostępność alternatywnych źródeł finansowania), a także skala ryzyka i ewentualnych korzyści.

W praktyce gospodarczej zawarcie umowy faktoringu poprzedzone jest: • rozmową faktora z przedsiębiorstwem posiadającym wierzytelności do sprzedania, określającą formę wniosku faktoringowego oraz analizę ryzyka związanego z osobami faktoranta i dłużnika,

• ustaleniem rodzaju i zakresu wymaganych od faktoranta dokumentów dotyczących również jego dłużników, • ustaleniem ogólnych warunków handlowych, związanych z podpisaniem umowy,

• przygotowaniem propozycji umowy. Pewną zachętą do skorzystania z faktoringu może być lakt, że zawarcie umowy może nastąpić w całym okresie trwania stosunków handlowych po-między przedsiębiorcą a jego dłużnikiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>