Zasady płatności

Podstawowym dokumentem potwierdzającym fakt dokonania transakcji handlowej jest faktura VAT. Dla sprzedawcy (faktoranta) stanowi ona dokument sprzedaży towaru (usługi), natomiast dla odbiorcy (dłużnika) potwierdza nabycie towaru (lub jego wysłanie) albo spełnienie usługi. Fakt wystawienia faktury jest bardzo istotny dla obu stron, gdyż wiąże się z określonymi skutkami prawnymi, określającymi mechanizm poboru podatku.

Wystawiona przez przedsiębiorstwo faktura musi spełniać wszystkie wymogi formalne, zaś do zapłaty kwoty zobowiązany jest dłużnik wierzytel-ności, w terminie określonym na fakturze.

Ważne jest, że w przypadku zapłaty wierzytelności przez dłużnika, przed terminem płatności faktury, nie następuje zwrot odsetek potrąconych przez faktora z tytułu skupu tej wierzytelności. Może się jednak zdarzyć, że umowa faktoringu będzie uwzględniała taką konieczność, zatem oznaczać to może dla faktoranta dodatkowe korzyści finansowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>