Wysokość funduszu gwarancyjnego

Wysokość funduszu gwarancyjnego uzależniona jest od oceny ryzyka transakcji określonego przez faktora, który bierze pod uwagę: ryzyko, na które wpływ ma wielkość nabywanej wierzytelności, solidność płatniczą dłużników oraz ich stan prawno-majątkowy, terminy i sposób spełnienia świadczeń przez dłużników, charakter towarów objętych umowami sprzedaży, oceny sprawności organizacyjnej i gospodarczej dłużników. Istotna jest tu również wysokość kosztów administracyjnych związanych m.in. ze ściąganiem należności od dłużników, kierowaniem upomnień, obsługą faktur oraz wykonywaniem dodatkowych czynności.

Tego typu fundusz ma za zadanie pokryć różnicę wynikającą z koniecz-ności uznania przez faktoranta roszczeń z tytułu rękojmii lub gwarancji, które obniżają wartość wierzytelności. Może być również ustanawiany na zabezpieczenie wierzytelności skupowanych w ramach zawartej uprzednio umowy o linię faktoringu. Po zapłaceniu faktury odpis na fundusz dokonany od zapłaconej faktury może być:

zwrócony po zapłacie faktury, od której dokonano odpisu, 2) gromadzony do dnia wygaśnięcia umowy o linię faktoringu. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia postanowienia, że kwota nie będzie zwracana faktorantowi w przypadku, gdy na rachunku funduszu gwarancyjnego brakuje środków, w wyniku pobrania ich na zapłatę faktury nie zapłaconej przez dłużnika faktoringowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>