Wykaz wierzytelności

Zwyczajowo wykaz wierzytelności przekazywany jest faktorowi z okre-śloną częstotliwością (np. raz w tygodniu), wraz z dokumentacją zawierającą kopie rachunków, warunki płatności itd.

Faktor zamieszcza również w umowie klauzulę, gwarantującą istnienie wierzytelności i skuteczność prawną jej przejęcia. Oznacza to, że faktorant nie może bez zgody faktora dokonywać żadnych zmian w umowach z dłużni-kami, musi realizować dostawy zgodnie z umowami oraz przekazywać fak-torowi niezbędne dokumenty, gwarantujące możliwość prowadzenia czyn-ności wobec dłużników.

W umowie faktoringu bardzo istotny jest zapis, czy dotyczy ona fakto- ringu właściwego, czy niewłaściwego. Jak już wspomniano, uznanie faktoringu za niewłaściwy jest możliwe jedynie wówczas, gdy w treści umowy jest wyraźnie powiedziane, że faktor nie bierze na siebie ryzyka wypłacalności dłużnika. Jeżeli ta kwestia nie zostanie w ogóle poruszona, umowa faktoringu zostanie uznana za umowę o faktoring właściwy. W przypadku faktoringu niepełnego istotne jest określenie zakresu ryzyka, jakie na siebie bierze faktor, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia aktualnych sytuacji spornych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>