Wybór zleceniobiorcy

Wybór zleceniobiorcy jest nie tylko metodą wykonania określonego działania, ale również istotnym impulsem rozwojowym dla wybranego podmiotu. Często gmina jest dla takiego zleceniobiorcy największym partnerem, silnie związanym z głównym nurtem prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawiona, bezpośrednia forma oddziaływania ma szczególne znaczenie, gdyż proces wyboru podmiotu realizującego zadanie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

Władza lokalna nie może udzielając zamówienia preferować podmioty zlokalizowane na terenie gminy. Praktyka jednak wskazuje, że procedura wyboru kończy się często umową z lokalnym przedsiębiorcą czego przyczyną głównie jest charakter zadania, jego rozmiar, uwarunkowania realizacji a czasem przewaga liczebna kandydatów lokalnych.

Z analizy dokumentów dotyczących udzielanych zamówień publicznych w 2001 r. wynika, że z lokalnymi przedsiębiorcami zawierano umowy na zadania z zakresu bieżącej działalności gminy a przedmiotem zamówień były wyroby i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Dotyczyły one dostaw materiałów biurowych i kancelaryjnych, dostaw etyliny do samochodów pożarowych, dostaw węgla do świetlic wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych oraz usług w zakresie bieżących remontów dróg gminnych. Na siedem przeprowadzonych postępowań przetargowych (dotyczących spraw bieżącej działalności gminy) najkorzystniejsze oferty złożyło pięciu lokalnych oferentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>