Wstępna propozycja umowy

Przygotowanie wstępnej propozycji umowy ma istotne znaczenie dla wszystkich stron umowy faktoringowej. Propozycję tę przygotowuje faktor w formie pisemnej, opierając się na wynikach rozmowy wstępnej oraz złożonej z wnioskiem dokumentacji. Jak już wspomniano, sama analiza wniosku ma charakter dosyć rutynowy i w dużej mierze uwzględnia ocenę ryzyka handlowego. Potrzebę sporządzania wstępnej propozycji nawiązania współ-pracy tłumaczy się w praktyce często tym, że szereg warunków umowy podle-ga negocjacjom z racji pozycji, znaczenia faktoranta dla faktora oraz powią-zania z konkretnym celem. W wielu dziedzinach gospodarowania stosuje się segmentację klientów, w wyniku której ustala się określone preferencje, np. wobec klientów strategicznych dla faktora.

Poza wymienionymi, ogólnymi warunkami dochodzi także konieczność sprostania konkretnym wymogom wskazywanym przez faktora. Dotyczą one głównie: • kwot poszczególnych wierzytelności (np. minimum 3 tys. zł),

• okresu wykupu wierzytelności, często nie przekraczającego 90 dni, • konieczności posiadania przez faktoranta rachunku podstawowego u fak-tora, jeśli jest nim bank w przypadku instytucji faktoringowej nierzadko wskazuje ona faktorantowi taki bank,

• określonego udziału wierzytelności wobec jednego dłużnika, w stosunku do wszystkich posiadanych przez firmę wierzytelności (np. do 20%), • obowiązku umieszczania przez firmę adnotacji na fakturach i ich kopiach, że kwota powinna być przekazywana na rachunek faktora z tytułu zbycia wierzytelności,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>