Wniosek o zawarcie umowy faktoringu

Przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z faktoringu, musi dostarczyć spółce faktoringowej wniosek, w którym przedstawia propozycję dotyczącą okresu obowiązywania umowy oraz informacje na temat firmy, towaru, okresu współpracy z odbiorcą itd. Informacje dotyczą także wielkości cał-kowitych obrotów dostawcy, obrotów związanych z transakcjami z odbiorcą, planowanej ilości faktur. Arkusze informacyjne mogą być bardziej szczegółowe i dotyczyć wyniku finansowego w ostatnim roku obrachunko-wym, przeciętnego stanu należności, strat z ostatnich 2 lat na należnościach, udziału płatności gotówkowych i kompensat w całości obrotu. Niekiedy faktorzy wymagają także podania zadłużenia na określony dzień z wyszcze-gólnieniem kwot i zabezpieczeń kredytów, gwarancji i leasingu.

Przed złożeniem u faktora wniosku dotyczącego rozpoczęcia współpracy niezbędne jest zatem skompletowanie przez faktoranta stosownych do-kumentów. Są one konieczne przy analizie ryzyka związanego z podjęciem przez faktora decyzji o skupie wierzytelności. Ogólnie przyjmując, doku-mentacja ta dotyczy:

• wierzytelności, • faktoranta, • dłużników, • prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności to przede wszystkim faktura VAT z potwierdzeniem odbioru lub dołączonymi dokumentami do-wodzącymi wysłania towaru oraz umowa handlowa między faktorantem i dłużnikiem. Niekiedy faktor żąda także oświadczenia dłużnika potwier-dzającego istnienie zobowiązania. Zwraca również uwagę na treść umów handlowych, będą one bowiem obowiązywały po nabyciu wierzytelności od faktoranta. W szczególności faktor bada, czy umowy te nie zawierają nieko-rzystnych dla niego postanowień, na przykład klauzuli określających niskie odsetki w przypadku opóźnienia spłaty wierzytelności, czy też ustaleń okre-ślających długi okres, po którym można dochodzić przymusowego zaspo-

kojenia wierzytelności. Można zatem wnioskować, że przedsiębiorca zamie-rzający korzystać z faktoringu, powinien zawierać umowy handlowe „pod faktora”. Stworzy to realną szansę zawierania umów faktoringowych, bez konieczności ponoszenia kosztów ewentualnego podwyższenia prowizji z tytułu zwiększonego ryzyka faktora.

Dokumenty dotyczące faktoranta mają za zadanie przede wszystkim umożliwić ocenę ekonomiczno-finansową i określenie statusu prawnego przyszłego klienta. Są to zatem dokumenty o charakterze prawnym i ekono- miczno-finansowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>