Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Doświadczenia wielu krajów świata, w tym Polski, dowiodły w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości, że nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego tempa rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, jeśli bierze się pod uwagę wyłącznie jedną, rolniczą ich funkcję.

Przy tak mpnofiinkcyjnym modelu szczególnie wyraźne różnice w tempie wzrostu produkcji i poziomie wydajności pracy między przemysłem a rolnictwem powodowałyby stałe pogłębianie się ekonomicznych i socjalnych różnic (i dysproporcji) między miastem a wsią, ze wszystkimi tego skutkami, niekorzystnymi dla ludności rolniczej i wiejskiej.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest równoznaczny z rozwojem zrównoważonym. Potrzeby ludzi zamieszkujących dany obszar nie mogą być zaspokojone w oderwaniu od otaczającego środowiska, zarówno przyrodniczego, kulturowego, jak i społecznego. Żadnemu z tych trzech środowisk nie można zaszkodzić. Promować należy model rozwoju, który nie narusza charakteru i uroku wiejskiego krajobrazu tak, aby obecne pokolenie, czerpiąc z jego zasobów, nie ograniczało możliwości korzystania z nich przez pokolenia przyszłe. Zrównoważony, oparty na współpracy i wzajemnych konsultacjach musi też być proces podejmowania decyzji dotyczących określonej grupy ludzi. Mieszkańcy wsi czy gminy sami wiedzą najlepiej jakie są ich potrzeby. Niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy poszczególnymi resortami administracji publicznej oraz mieszkańcami regionów. W procesie rozwiązywania problemów muszą być uwzględniane poglądy i życzenia lokalnej społeczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>