Większość makroregionów

-2. Powszechny charakter mają takie inicjatywy samorządów terytorialnych jak wyszukiwanie i oferowanie terenów pod inwestycje, planowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z zaopatrywaniem w energię elektryczną i cieplną usuwaniem i oczyszczaniem odpadów itp., a także wspieranie inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych przez same przedsiębiorstwa. Jednak – jak to wynika z przedstawionych opracowań – zakres i tempo tych działań są wyraźnie niewystarczające, stąd też ich wpływ na tworzenie i rozwój małych firm jest jeszcze niewielki.

-3. Większość makroregionów obszarów wiejskich w Polsce charakteryzuje się dużym bezrobociem. Do tych obszarów zalicza się też powiaty województwa mazowieckiego, w których to coraz większa rzesza mieszkańców poszukuje zatrudnienia pozarolniczego.

Pogłębiający się proces utraty miejskich i sezonowych (w rolnictwie) miejsc pracy oraz rozpoczynająca się dopiero restrukturyzacja rolnictwa dodatkowo zaostrzają problemy zatrudnienia na tych obszarach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>