Weksel kaucyjny

Weksel kaucyjny in blanco składany jest przez faktoranta i dotyczy fak-toringu pełnego oraz niepełnego. Wraz z wekslem składana jest tzw. deklaracja wekslowa określająca okoliczności, w jakich może być on wypełniony.

Faktor może wypełnić weksel, jeśli należność nie zostanie zapłacona wskutek następujących przyczyn: 1) wierzytelność handlowa nabyta przez faktora: a) nie przysługiwała faktorantowi mimo złożenia przez niego oświadczenia o prawnym istnieniu wierzytelności,

b) przysługiwała faktorantowi w wysokości innej niż deklarowana przez niego w chwili zaproponowania wierzytelności do skupu (również, gdy wysokość zobowiązania dłużnika uległa zmniejszeniu już po nabyciu jej przez faktora w wyniku roszczeń dłużnika z tytułu rękojmi lub gwarancji),

c) przysługiwała faktorantowi na warunkach innych niż przedstawione faktorowi, d) była wierzytelnością sporną już w chwili złożenia przez faktoranta oświadczenia faktorowi, że wierzytelność jest bezsporna co do zasady wysokości,

e) dłużnik faktoringowy był niewypłacalny już w chwili zawierania umowy faktoringu, jeśli taką odpowiedzialność faktorant na siebie przyjął, ł) wobec dłużnika faktoringowego toczyło się w chwili przelewu wierzy-telności handlowej postępowania likwidacyjne, upadłościowe, układowe lub egzekucyjne, mimo złożonego przez faktoranta odmiennego oświadczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>