Weksel in blanco

Weksel in blanco może zabezpieczać: 1) całą kwotę wierzytelności faktora wobec dłużnika (wraz z odsetkami i in-nymi kosztami faktora),

-2) część wierzytelności, w wysokości określonej w deklaracji, 3) tylko odsetki i inne koszty przysługujące faktorowi. W momencie składania weksla u faktora, żadna ze stron nie zna kwoty, na jaką zostanie, w razie konieczności wystawiony. Nie zawiera on bowiem określenia sumy wekslowej, a także terminu jej płatności, gdyż nie wiadomo, w którym momencie faktor podejmie dochodzenie roszczenia weksla.

Jak wcześniej wspomniano, najczęściej do weksla dołącza się deklarację wekslową, która określa treść porozumienia pomiędzy wystawcą (dłużnikiem) a faktorem, dotyczącego wypełnienia weksla. Deklaracja ta zawiera następujące informacje:

• w jakim przypadku faktor ma prawo wypełnić weksel, • jaka kwota może zostać wpisana na wekslu, • określenie terminu płatności, który może być podany na wekslu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>