Warunki rozwoju agroturystyki w gminie Solec n/Wisłą

Rzadka i niezwykła uroda krajobrazu, mnogość zabytków oraz walory geograficzne są okolicznością sprzyjającą rozwojowi agroturystyki na terenie gminy Solec n/Wisłą. Istotną barierą rozszerzania turystyki wiejskiej jest niedostatek środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia prac, które przystosują wieś do tej formy działalności oraz przeszkody natury mentalnej wyrażające się niechęcią do tej formy działalności „z obcymi”. Przełamanie tych barier wymaga opracowania i wdrożenia lokalnych programów rozwoju agroturystyki.

Projekt takiego programu powinien zawierać dwie fazy działań. Pierwsza to faza edukacyjna, dzięki której właściciele gospodarstw rolnych położonych w szczególnie atrakcyjnych turystycznych rejonach gminy Solec n/Wisłą będą mogli dowiedzieć się jakimi środkami należy dostosować istniejącą w danym gospodarstwie infrastrukturę do standardów pełnowartościowego gospodarstwa agroturystycznego. Drugim ważnym aspektem tej fazy działania będzie propagowanie przez samorządy korzyści płynących z faktu prowadzenia takiego gospodarstwa, z położeniem szczególnego nacisku na możliwość tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla członków najbliższej rodziny, poznawanie nowych ludzi, podnoszenie poziomu własnego gospodarstwa oraz nawiązywanie kontaktów gospodarczych zarówno z innymi tego typu gospodarstwami, jak również z potencjalnymi gośćmi. Realizacja tej części programu lokalnego wspierania rozwoju agroturystyki powinna oprzeć się o cykl szkoleń adresowanych do mieszkańców gminy. Opracowanie tych programów oraz ich przeprowadzenie powinno zostać zlecone wyspecjalizowanej w tym kierunku instytucji. Może ono być również wynikiem współpracy w ramach realizowanych już przedsięwzięć badawczych, takich jak „Agroaltematywa”. Efektywne przeprowadzenie tej fazy programu jest podstawowym warunkiem do powodzenia całości przedsięwzięcia i jednocześnie otworzy możliwość do rozpoczęcia jego drugiej, zasadniczej części.

Faza druga działania to współtworzenie gospodarstw agroturystycznych w omawianej gminie. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie opracowanie modelowego gospodarstwa agroturystycznego w oparciu o istniejącą już bazę i lokalną infrastrukturę. Przeciętne gospodarstwo rolne w gminie ma powierzchnię ok. 5 ha i j est prowadzone przez rolników w wieku powyżej 50 roku życia, którzy mieszkają bez dorosłych już dzieci. W większości gospodarstw znajdująsię duże budynki mieszkalne, dysponujące 4-6 izbami mieszkalnymi, wyposażony w pełny węzeł sanitarny i standardowe urządzenia kuchenne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>