Wartości wierzytelności

Poza wartością wierzytelności, umowa faktoringu musi także jasno pre-cyzować wysokość faktycznej kwoty przekazywanej faktorantowi. Należy ustalić także czas i sposób przekazywania środków i określić, czy pieniądze faktorant będzie otrzymywał w formule zaliczkowej, dyskontowej czy wy- magalnościowej. W przypadku wystąpienia w umowie kilku wierzytelności należy ustalić tzw. średni termin zapłaty, ale w taki sposób, aby nie spowo-dowało to pogorszenia sytuacji dłużnika z powodu konieczności wcześniej-szego uregulowania zobowiązania.

W praktyce kwota przekazywana faktorantowi określana jest niekiedy jako cena nabycia. Odpowiada ona wysokości faktur pomniejszonych o skon- ta i rabaty, z jakich korzysta dłużnik oraz o należne faktorowi, uzgodnione potrącenia (opłaty i prowizje). Wysokość ceny płaconej przez faktora za na-bywanie wierzytelności zależy najczęściej od:

• ryzyka branego na siebie przez faktora, ocenianego wobec dłużnika, • oceny zdolności płatniczej dłużnika, • kosztu pieniądza pozyskiwanego przez faktora,

• kosztu obsługi umowy. Kolejnym, ważnym elementem umowy jest precyzyjne określenie wy- na grodzenia faktora. Jak już wcześniej wspomniano, na wynagrodzenie to składa się kilka elementów, w zależności od przyjętych przez faktora funkcji (prowizja za przygotowanie umowy, odsetki od środków przekazywanych faktorantowi, prowizja administracyjna oraz za przejęcie ryzyka).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>