Wartość skorygowana

Wartość skorygowana (lYs) wyznacza iloczyn wartości rzeczywistej (Wr) i współczynnika korygującego (k), w procentach. Wartość współczynnika (k) zawiera się w przedziale od 0 do 100%

i uwzględnia ryzyko wynikające z możliwości wykorzystania tego zabezpie-czenia na pokrycie roszczeń z tytułu niespłacenia wierzytelności. Wartość jego uzależniona jest zatem od płynności zabezpieczenia, a także od oceny kondycji finansowej faktoranta i dłużnika.

Wartość skorygowana zabezpieczenia obliczana jest zatem wedfug na-stępującego wzoru: \ Vs = Wr x k. Na przykład, dla hipoteki wartość współczynnika korygującego wynosi od 30% (w przypadku klientów, których kondycja nie jest oceniana przez faktora wysoko, a hipoteka dotyczy mało atrakcyjnych nieruchomości) do 80%, w przypadku klientów o dobrym standingu ekonomiczno-finansowym i o atrakcyjnej lokalizacji oraz standardzie. Z kolei, dla blokady środków na rachunku terminowym współczynnik przyjmuje wartość 60-80%, zaś dla przewłaszczenia 5-70%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>