Uwarunkowania lokalnej przedsiębiorczości

Lokalna przedsiębiorczość – takjakjąujmująautorzy zamieszczonych opracowań – przejawia się głównie w inicjatywach założycielskich nowych

małych przedsiębiorstw. Znacznie rzadziej opisuje się natomiast inicjatywy i działania sprzyjające umacnianiu i ekspansji firm już istniejących. Jest to chyba naturalna konsekwencja rosnącego zapotrzebowania na pracę w województwie mazowieckim, co było szczególnie widoczne w latach 2000- 2001, kiedy to wyraźnie przekroczono „względnie bezpieczną” granicę 10% bezrobocia i ze spadku ilości przedsiębiorstw. Zjawisko braku pracy trzeba więc oceniać na tle stagnacji i widocznego już spadku potencjału sektora MSP, przy czym ten proces był chyba najsilniej odczuwany właśnie na obszarze tego województwa1.

Z lektury opracowań rozdziału można wyprowadzić istotną uwagę dotyczącą świadomości i postaw osób odpowiedzialnych za rozwój lokalnych społeczności. Wyraża ją następująca konstatacja: przyszłość mieszkańców regionu należy wiązać z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości natomiast wsparcie zewnętrzne (czynniki egzogeniczne) traktuje się jako cenne, oczekiwane, ale stosunkowo mało realne. Stąd też w zamieszczonych tekstach dominuje opis i analiza konkretnych uwarunkowań wynikających ze splotu lokalnych czynników oraz charakterystyka działań (projektów) uwzględniających miejscowe potrzeby i warunki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>