Umowa o faktoring ma charakter standardowy

Umowa o faktoring ma charakter standardowy i zawsze zawierana jest w formie pisemnej, również w obrocie międzynarodowym. Do jej sporządzenia faktorzy wykorzystują gotowe formularze z określonymi w tekście zasadami, dlatego określa się ja jako adhezyjną. Treść umów jest w zasadzie z góry znana, zaś przedsiębiorca podpisując tę umowę godzi się na jej warunki.

Zgodnie z podpisywanymi umowami, faktoring może występować w praktyce jako doraźna transakcja bądź też w formie linii faktoringowej. Przy pojedynczej transakcji faktor nabywa jednorazowo jedną lub kilka określonych wierzytelności. Stosowane jest to wówczas, gdy przedsiębiorstwo boryka się z przejściowymi kłopotami finansowymi. Z reguły ma wówczas nadzieję, że skorzystanie z jednorazowej transakcji faktoringowej pozwoli mu osiągnąć równowagę finansową. Wspomniano już jednak, ze istotą faktoringu nie jest finansowanie przejściowych problemów płatniczych. Czasami jednak jest to inicjatywa samego faktora, który preferuje tę formę w przypadku wierzytelności, których dłużnicy nie są wystarczająco wiarygodni. W ten sposób faktor ma możliwość zweryfikowania dłużnika i w przyszłości ewentualnie włączenia jego wierzytelności w ramy umowy o linię faktoringu. W przypadku niektórych instytucji fak- toringowych umowy o charakterze doraźnym są sposobem na promowanie usług.

W umowie o linię faktoringu faktor zobowiązuje się, że w okresie obo-wiązywania umowy będzie nabywał zaakceptowane wierzytelności w ramach określonych limitów. W tym przypadku jednak umowa ta jest jedynie podstawą do zawierania w przyszłości umów faktoringu, przy każdorazowym przedstawieniu wierzytelności przez faktoranta. Linia faktoringu upraszcza znacznie formalności i podobnie jak przy kredycie może mieć charakter odnawialny. Oznacza to, że limit zadłużenia odnawia się po zapłaceniu kolejnych wierzytelności, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego składania przez faktoranta wniosku faktoringowego, jeśli limit zostaje wyczerpany przed upływem okresu umowy. W linii nieodnawialnej natomiast nabycie przez faktora wierzytelności powoduje zmniejszanie ustalonego limitu ojej wartość.

Charakteryzując ogólnie umowę faktoringową warto wskazać na jej charakterystyczne cechy, wyróżniające ją spośród innych umów, a miano-wicie: • jest dwustronnie obowiązująca, zatem zarówno faktorant jak faktor zo-bowiązani są względem siebie do określonych świadczeń,

• ma charakter konsensualny, czyli dochodzi do skutku w efekcie zgodnego oświadczenia woli faktora i faktoranta, • jest kazualna, tzn. że występuje konkretna okoliczność uzasadniająca do-konanie przelewu wierzytelności, • jest odpłatna, zawsze bowiem faktorant płaci za jej podpisanie, pośrednic-two faktora i świadczone usługi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>