Trudna sytuacja materialna

– trudna sytuacja materialna, – niskie kwalifikacje, na które nie ma zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy lub które wymagają uzupełnienia, – małe szanse na znalezienie pracy,

– brak dotychczasowego zainteresowania usługami doradców zawodowych, zostanie dokonany ostateczny dobór uczestników programu. Opis podejmowanych przedsięwzięć, koordynacja działań i efektywność programu

Głównym inicjatorem i organizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, który w celu realizacji programu zawrze stosowne porozumienie z władzami miasta oraz licencjonowanym terapeutą z Poradni Pomocy Psychologicznej. Program będzie realizowany w formie warsztatów readaptacyjnych prowadzonych za pomocą Szkoły Rozwoju Osobowości przy aktywnym współudziale doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>