Treść umów faktoringowych

Treść umów faktoringowych funkcjonujących w praktyce gospodarczej wskazuje na wagę zapisów normujących problem praw i obowiązków stron umowy. Łatwo można zauważyć, że w wielu przypadkach obowiązki fakto- ranta są znacznie szerzej potraktowane niż obowiązki do faktora. Należy tu wymienić przede wszystkim konieczność dostarczania faktorowi wymaganej dokumentacji dotyczącej wierzytelności, umów handlowych z kontrahentami, współpracy z odbiorcami, a także regularne wywiązywanie się wobec faktora z przyjętych zobowiązań. Duże znaczenie ma – w przypadku faktoringu niepełnego – obowiązek zwrócenia faktorowi przyjętych środków pieniężnych wraz z odsetkami, w razie powrotnego przekazania przez faktora faktur, wskutek niewypłacalności dłużników.

Istotnym warunkiem nawiązania współpracy jest stawiany przez faktora wymóg ustanowienia zabezpieczeń. Praktycznie nie różnią się one charakterem od zabezpieczeń kredytowych zwłaszcza, że również przy faktoringu mają one formę osobistą i rzeczową. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia odpowiedzialności osoby (faktorant lub dłużnik), ustanawiającej konkretny rodzaj zabezpieczenia.

Nie można również pominąć problemu kosztów zabezpieczeń zwłaszcza, że faktorzy nierzadko stosują tzw. współczynniki korygujące ich wartość. Prowadzi to często do konieczności ustanawiania nawet kilku różnorodnych zabezpieczeń, co wzbudza w praktyce uzasadnione kontrowersje wśród ich właścicieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>