Terminy płatności

W szczególnych przypadkach wierzytelności o innych terminach płatności Bank Unii Gospodarczej SA w Warszawie Niepełny Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym i wekslowym Termin płatności nie krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 90 dni

Bank Przemysłowy SA w Łodzi Niepełny A. Gwarancja spłaty zobowiązań udzielona przez inny bank, blokada środków zdeponowanych na rachunku w BP, weksel in blanco bez protestu, weksel własny dłużnika indosowany na bank, ubezpieczenie spłaty zobowiązań, umowa o globalnej cesji należności

Przyjmując określony rodzaj zabezpieczeń faktorzy, podobnie jak banki, przyjmują z reguły ich wartość skorygowaną o specjalne współczynniki. Każde zabezpieczenie posiada bowiem określoną wartość rynkową oraz obarczone jest pewnym ryzykiem możliwości dochodzenia przez faktora swoich roszczeń, w przypadku postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika bądź faktoranta. Część zabezpieczeń posiada także określoną płynność, np. niektóre rodzaje nieruchomości czy towarów trudno jest sprzedać na pokrycie roszczeń. Może się również zdarzyć, że osiągnięta za nie cena odbiega od ich wartości rzeczywistej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>