Szczegółowe zasady związane z osobą dłużnika

Szczegółowe zasady związane z osobą dłużnika unormowane są przez Kodeks cywilny, zatem jedynym rozsądnym rozwiązaniem rozstrzygania występujących czasem spornych kwestii są właśnie przepisy w nim zawarte.

Do podstawowych uprawnień faktora zawartych w umowie można zaliczyć: 1) prawo do uzgadniania treści umów handlowych faktoranta z kontrahen-tami oraz kontrolowanie wykonywania tych umów,

-2) uzgadnianie warunków spłaty i sprawdzania autentyczności umów między faktorantem i jego partnerami, 3) prawo do decydowania o wysyłaniu przez przedsiębiorcę swym kontra-hentom memoriałów regulujących zapłatę należności i ew. rozkładania jej na raty,

-4) sprawdzanie jakości dokumentów dotyczących zawierania umów han-dlowych, 5) prawo do kontroli zamiarów dokonania między przedsiębiorcą a jego dłużnikami kompensacji wzajemnych wierzytelności,

-6) prawo zażądania wstrzymania dostawy (usługi) w przypadku nieuregu-lowania przez dłużnika wcześniejszych zobowiązań, 7) prawo do odmowy wcześniej ustalonej w umowie zaliczki nabycia lub

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>