Szczegółowe warunki umowy

Warunki szczegółowe zawierają przede wszystkim uzgodnienia dotyczące stosunków faktora z danym klientem. W odniesieniu do tej części umowy istnieje możliwość swobodnych negocjacji, w szczególności w zakresie prowizji i opłat oraz świadczenia na rzecz faktoranta usług dodatkowych.

Analiza szczegółowych postanowień umów faktoringowych, które funk-cjonują w praktyce wskazuje, że rozstrzygane są tu następujące kwestie: 1) rodzaj i miejsce siedziby nabywców wierzytelności,

-2) wyszczególnienie dokumentów, których przedłożenie przez klienta po-woduje powstanie po stronie faktora obowiązku dokonania uzgodnionych czynności,

-3) określenie faktur w części dotyczącej podmiotu, na rzecz którego powinna być dokonana zaplata, 4) dokładne określenie terminów płatności, 5) limity zadłużenia,

-6) minimalna wysokość pojedynczej faktury, 7) zabezpieczenia dodatkowe, 8) rodzaj usług dodatkowych, 9) zasady wynagradzania faktora za świadczone usługi,

-10) zasady przekazywania klientowi zaliczek na poczet przyszłych wpływów, ich wysokość oraz oprocentowanie, 11) określenie terminów, w których przekazywane będą klientowi zaliczki na poczet przyszłych należności oraz terminów, w których rozliczona zostanie pozostała część należności, po jej uregulowaniu przez odbiorcę,

-12) określenie sposobu przekazywania ww. kwot przez wskazanie nazwy banku i numeru rachunku klienta, 13) zasady informowania faktoranta o stanie jego kont utrzymywanych w inwestycji faktoringowej,

-14) zasady postępowania w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka nie ob-jętego gwarancją faktora, a tym samym uzyskaniu przez niego prawa regresu w stosunku do klienta,

-15) warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, 16) zasady dokonywania zmian poszczególnych postanowień umowy i możliwości tych zmian, 17) tryb rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy. Najważniejszym etapem dla przedsiębiorstwa jest wykup faktur przez

faktora, uruchomienie środków i spłata faktury przez dłużnika. Jest to bowiem warunek odblokowania limitów zadłużenia, jakie zostały określone w umowie dla faktoranta i dłużnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>