Stan sektora MSP w 1999

‚ Por. K. Berger i inni – Stan sektora MSP w 1999. Tendencje rozwoju w latach 1994 -1999, wyd. Polska Agencaja Rozwoju Przedsiębiorczości, W-wa 2001, str.143

Właśnie te bariery eksponująprzedsiębiorcy w badaniach przeprowadzonych w powiecie legionowskim i Ostrołęce. Na to zjawisko wpływa wiele czynników, przede wszystkim te o znaczeniu ogólnokrajowym, stąd też duże nadzieje należy wiązać z rządowym planem ożywienia gospodarki poprzez intensyfikację budownictwa mieszkaniowego i budowę autostrad. Te swoiste „lokomotywy rozwoju” mogą – poprzez pobudzenie skojarzonych dziedzin wytwórczości – wyraźnie powiększyć dochody i wzmocnić skłonności do konsumpcji. Jednak zwiększone dochody Polaków wcale nie muszą przełożyć się na wzrost sprzedaży wyrobów krajowych producentów. Tak będzie jeśli utrzyma się wysoki kurs krajowej waluty a tani i nie ograniczany import uniemożliwi ekspansję krajowych producentów. W zamieszczonych opracowaniach można także znaleźć przykłady aktywnego oddziaływania samorządów, które to np. poprzez kształtowanie i realizację ambitnych planów rozwoju gminy a także za pośrednictwem instytucji zamówień publicznych stwarzają miejscowym producentom nowe, atrakcyjne możliwości działania.

Inną barierą także eksponowaną w lokalnych badaniach czynników przedsiębiorczości jest biurokracją. Szczególnie dotkliwie odczuwająjej skutki kreatorzy nowych firm, dla których wielość niezbędnych uzgodnień i wieloetapowa procedura zatwierdzania i rejestracji – rodzące przy okazji klimat sprzyjający korupcji i arogancji urzędników – mogą często stanowić zaporę nie do przebycia. Do tej grupy ograniczeń należy także zaliczyć skomplikowane procedury kontroli i sprawozdawczości (co rodzi swoistą nadgorliwość przedstawicieli i urzędników miejscowych urzędów) a także mało elastyczne przepisy prawa pracy. Zapowiadana przez rząd likwidacja formalnych barier nie będzie łatwa, gdyż wymaga zmiany blisko 40 ustaw i opracowania wielu dokumentów programowych. Równie złożony będzie proces wdrażania nowych przepisów do praktyki działania lokalnych władz i urzędów, gdyż trzeba będzie zmieniać postawy ukształtowane w wyniku wieloletnich przyzwyczajeń i warunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>