Sposób dochodzenia przez faktora roszczeń

Sposób dochodzenia przez faktora roszczeń uzależniony jest od posta-nowień umowy faktoringowej. Zawsze zatem faktor przed podjęciem decyzji co do formy oferowanego faktoringu dokonuje dosyć precyzyjnej oceny ściągalności danej wierzytelności. W przypadku, jeśli ocena ta jest negatywna, faktor najczęściej nie przyjmuje na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Bardziej bezpieczną formą jest dla niego faktoring niewłaściwy, gdyż wierzytelność ściągana jest przez niego na rachunek przedsiębiorcy. Jeśli dłużnik faktoringowy nie dokona płatności, musi być ona uiszczona przez faktoranta. Dla faktoranta z kolei optymalnym rozwiązaniem jest podpisanie umowy o faktoring pełny. W tym przypadku faktor zobowiązany jest do zapłacenia kwot przejętych wierzytelności (po uwzględnieniu np. odsetek dyskontowych, prowizji i opłat) zaś przedsiębiorca nie musi angażować własnych środków w straty wynikające z ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w każdym przypadku stosowane są szczegółowe postanowienia umowy, które nawet w przypadku faktoringu pełnego dopuszczają zastosowanie przez faktora regresu, w przypadkach uzasadnionych reklamacji dłużnika co do jakości i ilości dostarczonego to-waru lub wykonanej usługi lub zwrotu danego towaru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>