Rozwój turystyki wiejskiej

Rozwój turystyki wiejskiej na terenie powiatu gostynińskiego natrafia na szereg barier związanych przede wszystkim z brakiem wystarczającej infrastruktury technicznej. Zaniedbania w tym zakresie były i w niektórych przypadkach sąjeszcze duże. Wysoką aktywność wykazały samorządy gmin, które znaczną część środków budżetowych przeznaczały na inwestycje w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, budowę urządzeń ściekowych oraz modernizację dróg. Inwestycje w zakresie sanitacji wsi oraz dróg gminnych są bardzo kosztowne, w związku z tym niezbędna jest pomoc ze strony państwa.

Najważniejszym zadaniem władz lokalnych i społeczności, które myślą długofalowo o rozwoju turystyki, powinna być poprawa stanu infrastruktury, estetyzacja wsi i terenów na inwestycje turystyczne. Zadania te wymagają jednak znacznych środków finansowych i czasu.

Częściową pomocą w tym zakresie może być wykorzystanie środków Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, które nie tylko aktywizują rynek pracy, ale także przynoszą skutki społeczne. Efekty tych robót służą między innymi rozwojowi gospodarczemu gmin. Dzięki środkom Funduszu Pracy przeznaczonym na refundację części wydatków związanych z wynagrodzeniami i ubezpieczeniem społecznym, samorządy gmin mogą obniżyć koszty inwestycji i poszerzyć front inwestycyjny. Powstające inwestycje uzupełniają infrastrukturę techniczną warunkującą tworzenie nowych miejsc pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>