Rozwijające się w otoczeniu gospodarstw zakłady przetwórcze

Jednak Ago-Eko-Park to nie tylko układ przyrodniczy, to przede wszystkim konstrukcja społeczna i ekonomiczna. Gospodarstwa ekologiczne i ich otoczenie biznesowe (przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, handel wiejski, infrastruktura, usługi, kultura ludowa, tradycje i obrzędowość) stworzą wiele nowych miejsc pracy, co przyczyni się do czasowego lub stałego zmniejszenia bezrobocia w skali lokalnej. Sama produkcja w gospodarstwie ekologicznym wymaga bardziej intensywnych nakładów pracy, z uwagi na różne dodatkowe zabiegi uprawowe (np. mechaniczne i ręczne odchwaszczanie itp.). Zatem z punktu widzenia społecznego rolnictwo ekologiczne jest bardziej efektywne, ze względu na możliwość lepszego zagospodarowania dostępnej na wsi siły roboczej. Metody produkcji ekologicznej wymagają też nowych umiejętności i wiedzy rolników.

Rozwijające się w otoczeniu gospodarstw zakłady przetwórcze i usługowe będą potrzebowały pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Sprawi to, że w Agro-Eko-Parku wzrośnie zapotrzebowanie na usługi edukacyjne.

Nowe miejsca zarobkowe powstają także w skali lokalnej, poprzez zorganizowanie wiejskiej przetwórni, punktów sprzedaży surowców i produktów rolniczych (sklepu wiejskiego) lub infrastruktury turystycznej (gospoda, zajazd turystyczny). Także w skali regionu, Agro-Eko-Park pozwala na zorganizowanie działań dających zatrudnienie (lub dodatkowe źródło dochodów) jego mieszkańcom (usługi doradcze itp.). Wyższa aktywność zawodowa, którą będą pobudzać różnorodne możliwości zarobkowania, uczynią sytuację wielu rodzin wiejskich w tym regionie bardziej stabilną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>