Rozwiązanie umowy faktoringu

Przy podpisaniu umowy faktoringowej zarówno faktor, jak i faktorant mogą swobodnie decydować o czasie jej trwania. Czas ten może być zatem: • ściśle określony,

• nieoznaczony. Podejmowana decyzja uzależniona jest przede wszystkim od wyników oceny ryzyka związanego z umową. Faktor kieruje się tu głównie osobą faktoranta i jego partnerów handlowych (dłużników). Jeśli dostęp do informacji jest ograniczony lub zebrane dane nasuwają wątpliwości, dotyczące termino-wego odzyskiwania wierzytelności, faktorzy decydują się na ogół podpisać umowę na ściśle określony czas. Dotyczy to również sytuacji, gdy przyszły faktorant jest firmą młodą, o krótkiej historii działania na rynku, w przypadku której, nawet starannie przygotowana dokumentacja (w tym biznes plan) nie gwarantuje obiektywnej oceny jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zwłaszcza w dłuższym okresie.

Umowa na czas określony podpisywana jest zazwyczaj na okres od jed-nego do trzech lat, z możliwością przedłużenia na następny, uzgodniony okres. Spotyka się również w praktyce tzw. umowy krótkoterminowe, których celem jest przeniesienie jednej lub kilku wierzytelności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>