Rola wyspecjalizowanych spółek

Należy zatem podkreślić dużą rolę wyspecjalizowanych spółek, które praktycznie zdominowały rynek usług faktoringowych w Polsce. Przyglądając się ofercie jednej z takich firm, świadczone usługi podzielić można na trzy rodzaje.

-1. Usługi w zakresie faktoringu krajowego, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużników. W tym rodzaju faktoringu faktor skupuje wszystkie wierzytelności firmy, wyłączając transakcje gotówkowe i kompensacyjne. Wypłaca zaliczki do 80% wartości przejętych wierzytelności brutto i zapewnia ich pełną obsługę. Ponieważ faktor nie przyjmuje ryzyka wypłacalności dłużnika, zapewnia sobie prawo do regresu w stosunku do faktoranta. Polega to na tym, że jeżeli np. w ciągu 60 dni od daty płatności faktury dłużnik za nią nie zapłaci, faktor pomniejszy wypłatę kolejnych zaliczek o równowartość nie zapłaconej kwoty.

-2. Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika. Ta forma, podobnie jak poprzednia, polega na skupie i obsłudze wszyst-kich wierzytelności firmy, tyle że z tytułu dokonanego eksportu. Tu również wypłacana jest zaliczka do wysokości 80% wartości skupionych wie-rzytelności. W faktoringu eksportowym faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika do wysokości ustalonego limitu kredytowego. Warunkiem podpisania z faktorem umowy jest, aby dłużnicy faktoranta działali w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.

-3. Faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika. Ta forma proponowana jest tylko wybranym klientom i ich dłużnikom, najczęściej dużym firmom. W ramach tej umowy faktor przejmuje ryzyko wypłacalności tylko tych dłużników, którym przyznał limit kredytowy. Ten rodzaj faktoringu jest najczęściej łączony z faktoringiem eksportowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>