Roboty publiczne

Roboty publiczne organizowane sąprzy następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych: budowa oczyszczalni ścieków, regulacja rzek, budowa wodo-ciągów i melioracje, budowa i konserwacja dróg, rozbudowa szkół, remonty budynków komunalnych, budowa sieci telekomunikacyjnych i gazociągowych.

W latach 1999-2001 na terenie powiatu gostynińskiego zatrudnienie w ramach tej formy znalazły 233 osoby. Specyfika realizowanych inwestycji sprawia, że nie są to zadania dające trwałe zatrudnienie po okresie realizacji i tylko w niektórych z nich mogą być tworzone dodatkowe miejsca pracy, np. przy konserwacji urządzeń. Infrastruktura natomiast może bezpośrednio wpływać na atrakcyjność późniejszych lokalizacji innych podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie miejscowej ludności.

Mając powyższe na uwadze opracowano wykaz inwestycji priorytetowych w zakresie drogownictwa i ekologii (inwestycje proekologiczne) na terenie powiatu gostynińskiego. Do 2006 r. inwestycje te związane sąprzede wszystkim z: budową wodociągów, dróg, oczyszczalni przyzagrodowych, kanalizacji sanitarnych oraz kotłowni olejowej i gazowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>