Regres

Regres do faktoranta egzekwowany jest w terminie około 5 dni od daty wymagalności faktury. Regres zazwyczaj nie jest stosowany natychmiast faktorant dysponuje kilkoma dniami na wyegzekwowanie od dłużnika na-leżnych kwot.

W przypadku faktoringu pełnego faktor ma prawo dochodzenia zapłaty niezapłaconej faktury jedynie od dłużnika faktoringowego, zgodnie z: • postanowieniami umowy,

• przepisami prawa, jeśli umowa handlowa nie przewiduje konkretnych rozwiązań. Również i w tym przypadku faktor stosuje najczęściej zasadę przeksię-gowania należności na konto przeterminowane i precyzyjnie określa wobec dłużnika ostateczny termin uregulowania zobowiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>