Redukcja opłat adiacenckich

– redukcję opłat adiacenckich (charakter opłaty polega na ustaleniu jej w takiej wysokości, która jest kompromisem pomiędzy dążeniami fiskalnymi gminy a możliwościami podmiotu lub na całkowitym zaniechaniu jej stosowania),

– odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej bądź też umorzenie w całości lub części zaległości.

Inne, pośrednie oddziaływanie gminy, to wyrażanie zgody na spłacenie zobowiązań podatkowych na rzecz gminy usługami rzeczowymi (remont pomieszczeń, odśnieżanie dróg w gminie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>