Rachunek bieżący

• fakt posiadania przez przedsiębiorstwo rachunku bieżącego u faktora (jeśli jest nim bank), • okres i zakres prowadzenia przez faktoranta działalności gospodarczej,

• przebieg współpracy z dłużnikami oraz stopień powiązań z nimi (np. czy faktorant ma stałych odbiorców), • motywy skłaniające firmę do zawarcia umowy faktoringu,

• realne możliwości zbadania sytuacji ekonomiczno-finansowej faktoranta i jego dłużników, • istnienie powiązań pomiędzy faktorantem i dłużnikami, nie uwzględnionych we wniosku (np. personalne i kapitałowe),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>