Przyjmowanie wniosku

Przyjmując dokumenty bardzo ważną dla faktora jest osoba faktoranta. Faktorant musi bowiem być uprawniony do złożenia wniosku oraz musi być wskazany na fakturach VAT jako wierzyciel. W przeciwnym razie faktor żąda przedstawienia dokumentów świadczących o uprawnieniu faktoranta do sprzedaży tych wierzytelności, np. wypisu z własnego sądu rejestrowego, stwierdzającej zmianę firmy lub nazwy bądź umowy przelewu wierzytelności zawartej przez faktoranta z osobą wskazaną na fakturze VAT jako wierzyciel.

Po ocenie formalnej stwierdzającej, że wniosek faktoringowy jest zgodny z wymogami faktora, dokonywana jest analiza merytoryczna. Składają się na nią przede wszystkim następujące elementy:

-1) ustalenie przeznaczenia środków uzyskiwanych przez faktoranta w wyniku umowy faktoringu (np. finansowanie rozwoju firmy, wzrost obrotów, zapobieganie recesji w firmie),

-2) ustalenie, czy faktorant ma kilku stałych dłużników, 3) badanie przedmiotu działalności faktoranta i dłużników, 4) badanie charakteru produktów, obrót którymi ma być finansowany ze środków pochodzących z umowy faktoringu,

-5) ocena dotychczasowej współpracy faktoranta i dłużników ze szczególnym uwzględnieniem: a) treści umów wiążących faktoranta i dłużnika, b) okresu współpracy, stałości stosunków ich łączących, w tym wartości zrealizowanych dostaw i usług w okresach przeszłych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>