Przyczyny rozwiązania umowy

Przyczyny rozwiązania umowy faktoringowej są w praktyce bardzo różne. Po pierwsze, umowa może wygasnąć, wskutek spełnienia przez strony wszystkich świadczeń, bądź też z upływem czasu, na jaki została zawarta. Możliwość przedłużenia jej na czas nieokreślony musi wynikać z oświadczeń woli obu stron (bądź tzw. dorozumianej woli).

Po drugie, może ona być rozwiązana poprzez porozumienie zawarte między faktorem a laktorantem. W tym przypadku wykorzystuje się pisemne porozumienie stron, określające szczegółowo warunki i termin wygaśnięcia umowy. Często w praktyce tryb ten związany jest z pierwszym, omawianym przypadkiem ustania umowy.

Po trzecie, każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy faktoringowej, w czasie jej obowiązywania. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawsze składane jest w formie pisemnej, z terminem:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>