Przelewy

obniżenia jej wysokości, jeśli wg jego opinii nie nadają się do sfinansowa-nia dotyczy to np. wierzytelności: a) których przelew na podstawie umowy lub czynności prawnej jest nie-dopuszczalny,

b) obciążonych porozumieniami kompensacyjnymi, c) wynikających z transakcji prowizyjnych, np. komisowych, d) dotyczących kosztów wekslowych względnie odsetek,

e) wobec urzędów publicznych, chyba że zostanie przedłożone ważne za-świadczenie właściwego urzędu o braku zastrzeżeń wobec zakupu wierzytelności, f) wobec dłużników powiązanych kapitałowo z przedsiębiorstwem,

g) wobec dłużników, w przypadku których istnieje chociaż jedna prze-terminowana faktura, np. 60 dni, h) wobec dłużników, których niezapłacone faktury przekraczają 30% całego stanu wierzytelności klienta,

i) wobec dłużników, których standing w ocenie faktora jest wątpliwy. Z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa (faktoranta) ważne jest, że faktor ma również prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmia-stowym. Może to nastąpić, kiedy firma postawiona zostanie w stan likwidacji, nie wywiązuje się z warunków umowy, dokonuje bez wiedzy faktora zmiany formy prawnej, przeciwko niej toczy się postępowanie sądowe albo administracyjne, którego wynik mógłby mieć negatywny wpływ na kondycję finansową jednostki, a także wówczas, gdy toczy się postępowanie egze-kucyjne skierowane przeciwko majątkowi faktoranta. Problem ten jest istotny głównie dlatego, gdyż wypowiedzenie przez faktora umowy w tym trybie rodzi negatywne skutki dla przedsiębiorcy. W takim wypadku bowiem wierzytelności wracają z reguły natychmiast do faktoranta, zaś ten musi bezzwłocznie zwrócić faktorowi otrzymane od niego wcześniej środki pieniężne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>