Przedmiot faktoringu

• przedmiotem faktoringu są wierzytelności przeważnie do 90 dni, niekiedy tylko do 180 dni, rzadko również wykupuje się wierzytelności zagraniczne, • odsetki pobierane są najczęściej z góry, co znacznie podwyższa koszt po-zyskania środków pieniężnych,

• stopę procentową odnosi się najczęściej do rynku międzybankowego WIBOR podwyższa się o marżę przygotowawczą (0,1-3%), • banki stosują z reguły system zaliczek wierzytelności, rozliczając je w dniu płatności długu,

• system zabezpieczeń prawnych jest bardzo zróżnicowany z reguły jest to poręczenie wg prawa cywilnego lub weksel in blanco, zaś w przypadku fak- toringu pełnego wymaga się także zabezpieczeń od dłużników (na przykład akcept na wekslu trasowanym) zróżnicowanie zabezpieczeń wzrasta wraz ze wzrostem ryzyka faktora częstym zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem faktoranta,

• banki rzadko świadczą usługi dodatkowe i ograniczają się zazwyczaj do fi-nansowania i inkasowania należności. Analiza ofert banków wskazuje na uatrakcyjnienie własnych usług fak- toringowych. Pozostają one nadal jednak działalnością dodatkową, wynikającą przede wszystkim z potrzeby umacniania własnej pozycji konkurencyjnej. Warto zatem zwrócić uwagę na działalność wyspecjalizowanych instytucji faktoringowych, w tym kapitałowo powiązanych z bankami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>