Prowizja przygotowawcza

Prowizja przygotowawcza wiąże się ściśle z nakładami, jakie ponosi faktor podczas analizy wniosku faktoringowego, badania sytuacji ekonomiczno-finansowej faktoranta i dłużnika oraz przygotowania umowy. Niekiedy instytucje faktoringowe rezygnują z tej opłaty, w przypadku natomiast usta-lenia jej, przyjmuje się określony procent przyznanego limitu zadłużenia lub w przypadku doraźnej transakcji, jako procent wartości wierzytelności.

Oprocentowanie odsetek za kredytowanie faktoranta wynika z kosztu pieniądza i jego wysokość zależy od okresu finansowania i wielkości wierzy-telności. W przypadku umowy o linię faktoringu, która z reguły ma charakter długoterminowy, najczęściej nie ustala się stałej stopy procentowej, ale odnosi się ją do stawki WIBOR lub LIBOR. Faktor może pobierać odsetki z dołu lub z góry – mamy wówczas do czynienia ze stopą dyskonta. Warto zauważyć, że niektórzy faktorzy pobierając odsetki z góry ustalają wysokość oprocentowania na poziomie stopy procentowej przy odsetkach pobieranych z dołu. W takim przypadku oczywisty jest istotny wzrost kosztu pieniądza z punktu widzenia faktoranta.

Prowizja administracyjna pobierana jest za zarządzanie wierzytelnością. Wielkość prowizji zależy z jednej strony od nakładów, jakie faktor musi ponieść na administrowanie wierzytelnością, a więc od wysokości obrotów faktoranta, średniej kwoty wierzytelności, liczby dłużników, z drugiej zaś strony od ilości i rodzaju czynności dodatkowych, jakie zobowiązał się wykonać faktor. Warto zwrócić uwagę, że rodzaj dodatkowych czynności ma duży wpływ na wysokość prowizji, różne usługi wiążą się bowiem z różnymi nakładami, jakie są konieczne do ich wykonania. Wysokość prowizji administracyjnej określa się zazwyczaj jako procent od każdej nabytej wie-rzytelności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>