Program współfinansowany ze środków spoza Funduszu Pracy

Będzie to program współfinansowany ze środków spoza Funduszu Pracy tj. pozostającymi w gestii samorządów na różnych szczeblach, organizacji pozarządowych oraz innych środków pomocowych.

Przewidywane cele będą rozpatrywane w trzech aspektach: – efekty o charakterze psychologicznym – wyzbycie się przez uczestników warsztatów uczucia bezradności i apatii, podwyższenie

się poziomu samooceny, przywrócenie motywacji do poszukiwania pracy, a w efekcie końcowym podjęcie zatrudnienia, – efekty o charakterze zawodowym – część uczestników szkolenia po ukończeniu warsztatów podejmie pracę,

– efekty o charakterze społecznym – w wyniku podj ęcia zatrudnienia polepszy się sytuacja materialna tych osób i ich rodzin, a zatem zmniejszone zostaną koszty społeczne i budżetowe utrzymania tych osób, pojawią się efekty rynkowe w postaci zwiększonego popytu na towary, jak również zmniejszy się zagrożenie występowania zachowań patologicznych u tych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>