Procedury podobne do kredytowych

Wykorzystuje się procedury podobne do kredytowych. Uproszczone procedury i warunki zawierania umów. Rzadko oferują faktoring obejmujący transakcje zagraniczne Oferują faktoring międzynarodowy w ramach współpracy ze stowarzyszeniami instytucji faktoringowych o zasięgu międzynarodowym

Rozbudowany system zabezpieczeń Ograniczenie zabezpieczeń do samej wie-rzytelności lub weksla własnego in blanco. Nieliczne oferują klientom usługi związane z administracją należności Oferowanie usług z zakresu administracji i monitoringu należności przy wykorzystaniu systemów informatycznych

Dosyć standardowa obsługa klienta Dopasowanie oferty do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa większa specyfikacja. Poza spółkami faktoringowymi (okołobankowymi) i bankami na rynku działają również przedsiębiorstwa niebankowe. Współpracują one jednak z bankami, bowiem słaba pozycja kapitałowa uniemożliwia w wielu przy-padkach samodzielne świadczenie usług faktoringowych. Firmy te są prak-tycznie pośrednikiem między bankiem a przedsiębiorstwem i świadczą usługi głównie o charakterze technicznym i administracyjnym. Ryzyko jest tu podzielone między bank i podmiot niebankowy. Taką formę faktoringu określa się jako metafaktoring (była o niej mowa wcześniej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>