Prawa i obowiązki uczestników transakcji

Dokładne sprecyzowanie odpowiedzialności i uprawnień jest niezbędne dla należytego wykonania umowy faktoringu. Warto zauważyć, że problem odpowiedzialności dotyczy również dłużnika pomimo tego, że nie występuje on jako strona umowy. Jego odpowiedzialność wynika bowiem z umowy cesji wierzytelności, poprzez którą faktor staje się jego wierzycielem. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest oczywiście spłacenie należności w terminie i w formie uzgodnionej w umowie. W przeciwnym razie, zgodnie z Kodeksem cywilnym zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie,

w wysokości podanej w umowie. Jeśli umowa nie reguluje tego, przyjmuje się w praktyce odsetki ustawowe. Dużo wątpliwości budzi w praktyce problem, w którym momencie do-chodzi do skutku odpowiedzialność dłużnika w ramach umowy faktoringo- wej: w chwili jej podpisania, czy w momencie zawiadomienia ojej zawarciu? Zawiadomienie o umowie następuje z reguły po jej podpisaniu, zatem prze-kazanie środków faktorantowi (przed powiadomieniem o tej umowie) uznaje się za prawidłowe i zdejmuje się z dłużnika odpowiedzialność za niewyko-nanie obowiązków wynikających z zawartej między faktorantem i faktorem umowy. Faktorant jednak zobowiązany jest natychmiast przekazać otrzy-mane środki faktorowi.

Jak już wspomniano, zawarcie umowy faktoringu nie może stawiać dłużnika w gorszej sytuacji. Zatem przysługują mu takie same prawa w sto-sunku do faktora, jakie miał wobec obecnego faktoranta (chodzi głównie

o tzw. zarzuty merytoryczne np. zarzut nieważności umowy). Jednak jednym z najważniejszych uprawnień przysługujących dłużnikowi jest możliwość potrącenia z przelanej wierzytelności środków, przysługujących mu wobec faktoranta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>