Pozytywne cechy faktoringu

Uwzględniając pozytywne cechy faktoringu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na możliwość szybkiego uzyskania środków pieniężnych za dostarczone towary (usługi), eliminowanie dzięki temu zatorów płatniczych, poprawę wskaźników ekonomicznych oraz odciążenie od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników. Faktoring może mieć zatem zastosowanie szczególnie tam, gdzie firma ma stałe umowy handlowe z kontrahentami, ma nierównomiernie rozłożone zapotrzebowanie na środki pieniężne, pragnie mieć szybki dostęp do środków pieniężnych i chce zdy-scyplinować swoich kontrahentów.

Wśród negatywnych cech faktoringu warto zwrócić uwagę głównie na jego koszt. Wiąże się on przede wszystkim z wysokimi odsetkami dyskontowymi, które należy płacić faktorowi za przekazane środki, kosztami usług świadczonych przez faktora oraz prowizjami, np. za przejęcie przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wskazuje się także, że faktoring osłabia więzi między producentami i odbiorcami towarów co ne-gatywnie wpływa na jakość produktów. Często jednak obawa ta nie jest uza-sadniona. Podkreśla się także w praktyce, że nabycie wierzytelności oznacza przejęcie przez faktora księgowości i rozliczeń przedsiębiorstw. Istnieje wów-czas zagrożenie, że przedsiębiorcy utracą ważne źródło informacji o przebiegu transakcji handlowych.

Wybór faktora powinien być poprzedzony dokładną analizą oferty oraz warunków nawiązania współpracy. Potrzeba takiej analizy związana jest z kosztami faktoringu i zróżnicowania ofert. Nie jest zatem łatwo podjąć decy-zję, czy nawiązać współpracę z bankiem, czy też z wyspecjalizowaną instytu-cją faktoringową. W przypadku np. banków, pomimo zamieszczania nierzad-ko w swojej ofercie faktoringu pełnego okazuje się, że jest on zarezerwowany jedynie dla najlepszych klientów. Ograniczony jest również zakres czynności dodatkowych. Często czynności banku (faktora) sprowadzają się do inkaso-wania należności i wysyłania monitów w przypadku nieterminowej zapłaty przez dłużników. Na tym tle korzystnie wyróżniają się spółki faktoringowe. Nie można jednak wprost określić, które podmioty mogą lepiej dostosować się do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Jak zatem wspomniano, konieczna jest wnikliwa selekcja, w której przegląd ofert faktoringowych powinien być jedynie wstępem do krytycznej analizy, kształtującej zasady racjonalnego podejmowania decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>