Powiązania między dwoma biznesami

-1) między faktorantem a dłużnikiem występują powiązania kapitałowe, 2) dłużnik posiada jakiekolwiek tytuły do udziału w zysku faktoranta (lub odwrotnie), 3) faktorant wykonuje świadczenia dla dłużnika, pomimo opóźnień w za-płacie wierzytelności (np. dłużej niż 60 dni).

Warto również przypomnieć, że w obydwu przypadkach faktoringu (pełnego i z regresem) faktor ma możliwość zaspokoić własne roszczenia z całego majątku dłużnika bądź faktoranta.

Niektóre banki oferują przedsiębiorstwom usługi bankowości elektro-nicznej w zakresie faktoringu. Dzięki temu zapewniona jest sprawna i szybka inicjacja transakcji bez konieczności korzystania z usług pocztowych oraz faksów. Systemy te umożliwiają bezpośrednie elektroniczne połączenie z pracownikami banku, usprawniają i przyspieszają procesy wymiany infor-macji z bankiem, upraszczają procedury związane z samą transakcją. Istnieje również możliwość dokonywania szybkich zmian przesłanych do banku wniosków, zmniejszenia kosztów przesyłania dokumentów oraz ograniczenia konieczności kopiowania i przechowywania dokumentów. Należy jednak zauważyć, że banki oferują usługi tego typu klientom dokonującym transakcji o znacznej wartości w skali miesiąca oraz posiadającym odpo-wiednie (na ogół kosztowne) systemy komputerowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>