Podsumowanie zasad wniosków

Decyzja o podpisaniu umowy faktoringowej poprzedzona jest wstępną oceną ekonomiczną opłacalności podjęcia współpracy. Szczególną inicjatywą wykazuje się tu faktor, który rozpatrując możliwość przejęcia wierzytelności zwraca uwagę przede wszystkim na sytuację ekonomiczno- -finansową faktoranta i dłużników. Dla faktora istotny jest również zakres prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, przebieg współpracy z dłużnikami, wartość posiadanych przez przyszłego faktoranta wierzytelności, a także zakres zainteresowania przedsiębiorcy współpracą z faktorem. Warto zauważyć, że instytucje faktoringowe niechętnie podejmują współpracę z przedsiębiorstwami, które traktują faktoring jako szansę na jednorazowe pozbycie się kłopotliwych wierzytelności.

Warunkiem nawiązania współpracy jest złożenie przez przedsiębiorstwo wniosku oraz stosownych dokumentów. Dotyczą one wierzytelności (głównie faktury VAT), faktoranta (np. dokumenty założycielskie i sprawozdania finansowe), dłużników (wartości sprzedaży, charakter współpracy, termino-wości regulowania należności przez odbiorców itp.) oraz prawnych zabezpie-czeń wierzytelności. Sam wniosek zawiera charakterystykę faktoranta oraz ogólne propozycje współpracy. Zakres informacji zawartych we wniosku oraz charakter i rodzaj dokumentacji ustalane są przez samego faktora, dla którego dane te są niezbędne w celu określenia stopnia opłacalności świadczenia usług faktoringowych oraz podejmowanego ryzyka. Sama analiza wniosku przypomina nieco szacowanie przez bank zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Zawsze bowiem faktor ocenia firmę z punktu widzenia formalno-prawnego, dokonuje również szczegółowej analizy jej sytuacji eko-nomiczno-finansowej.

Wyniki wstępnych rozmów oraz analizy dokumentacji złożonej przez przedsiębiorcę służą faktorowi do przedstawienia propozycji umowy. Jedną z najważniejszych kwestii są na tym etapie negocjacji warunki stawiane fak- torantowi i jego dłużnikom. Dotyczą one m.in. sytuacji ekonomicznej przed-siębiorstwa, jakości składanej dokumentacji, kwot poszczególnych wierzy-telności oraz przekazywania faktorowi informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej faktoranta i jego odbiorców. Bardzo istotne dla przedsiębiorcy jest zatem wykazanie dużej staranności w analizie warunków nałożonych przez faktora, przede wszystkim pod kątem możliwości ich sprostania w trak-cie późniejszej współpracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>