Podsumowanie zabezpieczeń w faktoringu

Charakterystyczną cechą umowy faktoringowej jest nienazwany cha-rakter, zatem jej treść można kształtować dosyć swobodnie. Wiele umów ma jednak formę standardową i wykorzystuje się tu najczęściej gotowe for-mularze, przygotowane przez faktorów. Bardzo ważne jest jednak, że prak-tyka potwierdza różnorodność stosowanych rozwiązań, znajdujących wyraz w treści podpisywanych umów. Należy zatem zachować dużą staranność przy uzgadnianiu warunków współpracy i dotyczy to zarówno ogólnej części umowy, jak też zasad szczegółowych.

Jednym z najważniejszych zapisów umowy jest określenie, czy dotyczy ona faktoringu pełnego czy niepełnego. Rodzi to bowiem istotne dla fak- toranta skutki prawne, głównie z punktu widzenia odpowiedzialności za niesolidność dłużników. Watro przy tym pamiętać, że nawet formuła fakto-ringu pełnego nie jest pozbawiona ryzyka powrotu do przedsiębiorstwa wierzytelności przekazanych wcześniej faktorowi. W umowie zawarte są bo-wiem klauzule, przewidujące taką możliwość, w przypadku zajścia określo-nych okoliczności. Może to być np. fakt istnienia powiązań kapitałowych między faktorantem i dłużnikiem.

Dokładna analiza treści umowy pozwala również faktorantowi precyzyjnie określić koszty z nią związane. Zawierają one bowiem szereg elementów (np. prowizja za przygotowanie umowy, odsetki od przekazanych środków, prowizja za przejęcie ryzyka), co może oznaczać dosyć istotne obciążenie fi-nansowe przedsiębiorcy w trakcie współpracy z faktorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>