Podsumowanie działania faktoringu

Bezpośrednią przyczyną zapotrzebowania przedsiębiorstw na środki pieniężne jest konieczność utrzymania płynności finansowej. Jest to szcze-gólnie istotne w obecnych warunkach gospodarczych Polski. Niemalże po-wszechną tendencją jest bowiem wydłużanie się cykli rozliczeniowych, czemu nierzadko towarzyszy pogarszanie klimatu z kontrahentami handlowymi. W efekcie szereg firm odnotowuje spadek obrotów i osłabienie pozycji kon-kurencyjnej.

Wsparcie finansowe przedsiębiorstw staje się zatem koniecznością. Coraz częściej wskazuje się w związku z tym na potrzebę wykorzystania faktoringu, traktowanego coraz częściej – obok kredytu krótkoterminowego

– jako istotne źródto kapitału. Błędem jest jednak jednoznaczne wykluczanie kredytów, przy dokonywaniu analizy porównawczej tych form, bowiem decyzja wyboru źródeł zasilania w kapitał musi być poprzedzona gruntowną analizą opłacalności poszczególnych przedsięwzięć. Nierzadko, w praktyce analiza ta jest źle przeprowadzana przez przedsiębiorców. W takim przypadku, rachunek opłacalności faktoringu praktycznie ma niewiele wspólnego z racjonalnym określeniem korzyści i zagrożeń związanych z faktoringiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>