Podstawowym wyznacznikiem koncepcji rozwoju terenów wiejskich

Agro-Eko-Park to także działania praktyczne w gospodarstwach, które już produkują zdrową żywność. Na terenie gminy Orońsko powstało stowarzyszenie producentów zdrowej żywności Or-Eko, które zrzesza około 20 gospodarstw. Gospodarują oni na około 80 ha, uprawiane są głównie warzywa, owoce miękkie, ziemniaki i zboża. Ostatnio gospodarstwa te zajęły się również uprawą ziół ekologicznych. Zdrowa żywność sprzedawana jest przez tych rolników zarówno w kraju jak i na rynki zagraniczne.

Podstawowym wyznacznikiem koncepcji rozwoju terenów wiejskich i wiejskich społeczności lokalnych jest „dodawanie” do tradycyjnej działalności rolniczej innych stref produkcyjnej wytwórczości pozarolniczej i usług, jednakże zlokalizowanych na ogół w obrębie tych społeczności.

Charakterystykę podstawowych procesów wielofunkcyjności można więc ująć następująco: Stymulowanie tworzenia miejsc pracy na wsi nie związanych bezpośrednio z pracąw rolnictwie poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości szczególnie w przetwórstwie rolno-spożywczym i agroturystyce

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>