Podpisanie umowy faktoringowej

W momencie podpisania umowy faktoringowej, przedsiębiorca odpo-wiada wobec dłużnika, który przekazał mu kwotę pieniężną. Środki te fak-torant zobowiązany jest zwrócić dłużnikowi bądź faktorowi, w zależności od postanowień umowy.

Można spotkać się z opinią, że największą odpowiedzialność faktorant ponosi za fakt przysługiwania mu wierzytelności będącej przedmiotem umowy. Oznacza to, że wierzytelność faktycznie istnieje, zaś jej rodzaj i wiel-kość odpowiadają zapisom umowy. Gwarancja istnienia wierzytelności nie

wynika jednak z treści umowy, tylko z dokumentacji składanej przez fakto- ranta wraz z wnioskiem faktoringowym. Wskazując na prawa przysługujące faktorantowi należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prawo do otrzymania od faktora środków pieniężnych za nabytą wierzytelność, w odpowiedniej wysokości, właściwym terminie i formie. Faktorant ma również prawo oczekiwać starannego wywiązywania się faktora z obowiązku świadczenia określonych umową usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>