Pisemne potwierdzenia

• konieczności uzyskania pisemnej zgody faktora na przyjęcie faktury z dłuższym terminem płatności niż określony w umowie, • konieczności ubezpieczenia transakcji (w przypadku faktoringu pełnego) w firmach ubezpieczeniowych, akceptowanych przez bank,

• upoważnienia faktora do dysponowania środkami znajdującymi się na ra-chunku faktoranta dotyczy to z reguły faktoringu niepełnego, • zobowiązania faktoranta do niedokonywania zmian w umowach sprzeda-

ży towarów lub usług dotyczących wykupionych wierzytelności, bez zgody faktora, przekazywania faktorowi informacji i danych sprawozdawczych pozwala-jących ocenić kondycję ekonomiczno-finansową faktoranta i sytuację prawną,

• udzielania faktorowi wszelkich znanych informacji dotyczących kondycji ekonomiczno-finansowej odbiorców. Powyższe sformułowania wskazują na wagę dokładnej analizy uzgad-nianych wstępnie warunków współpracy. Dotyczy to głównie faktoranta, wobec którego szereg proponowanych przez faktora zapisów okazuje się wiążący, natychmiast po podpisaniu umowy. Jest to problem bardzo istotny, zwłaszcza wobec zmieniających się warunków rynkowych i konieczności ponoszenia coraz większego wysiłku w walce o utrzymanie właściwej pozycji konkurencyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>