Partnerzy przedsiębiorstwa

Istotną czynnością faktora jest ustalenie czy przedsiębiorstwo ma stałych partnerów handlowych i w jaki sposób przebiegała współpraca między nimi. Jest to ważne, ponieważ tylko wówczas można zbadać, jak dłużnicy re-gulowali wcześniejsze zobowiązania wobec faktoranta, co pozwala łatwiej ocenić ryzyko związane z wierzytelnościami. Posiadanie przez faktoranta stałych kontrahentów pozwala także obniżyć koszty faktora. Nie musi on bowiem dokonywać analizy ekonomicznej dłużnika w momencie nabywania kolejnej wierzytelności. Istotna dla faktora jest także ilość dłużników posiadanych przez faktoranta. Z punktu widzenia możliwości dywersyfikacji ryzyka, duża liczba kontrahentów jest wyżej oceniana.

Przed zawarciem umowy faktor określa także, jaki będzie średni termin wykupu wierzytelności i średnia ich wartość. Oczywiste jest, że im dłuższy termin wykupu wierzytelności, tym większe jest związane z tym ryzyko. Po-dobnie, im większa wartość wierzytelności, tym większe ryzyko, ale też rela-tywnie niższy koszt obsługi takiej wierzytelności. Często faktor uzależnia maksymalną wysokość wierzytelności podlegającej umowie od wyniku oceny konkretnego dłużnika.

Dla faktora istotna jest również branża, w której działa faktorant. Niektóre dziedziny działalności gospodarczej dają się bowiem łatwiej finansować faktoringiem niż inne. Można przypuszczać, że faktor najchętniej zawrze umowę z klientami, których przedmiotem działalności jest produkcja dóbr konsumpcyjnych powszechnego użytku. Jak już wcześniej wspomniano, na świecie większość transakcji faktoringowych dotyczy przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Ta preferencja związana jest ze sposobem, w jaki dokonuje się w tych branżach rozliczeń z odbiorcami. Można jednak przypuszczać, że potrzeba rozproszenia ryzyka powodować będzie rozszerzanie rynku faktoringowego poza tradycyjne branże.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>